Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.almot.pl

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 27 lutego 2023 r. 

Spis treści
I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE    1
II.    DEFINICJE    1
III.    WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPRZEDAWCA    3
IV.     ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE    3
V.     ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA    3
VI.     WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.    4
VII.    ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY    4
VIII.   SPOSOBY PŁATNOŚCI    5
IX.      KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY    6
X.     POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE    7
XI.     GWARANCJA    8
XII.    POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW    8
XIII.   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY    9
XIV.   WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ    10
XV.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW    10
XVI.   USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM    11
XVII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE    12
XVIII.  ZMIANY REGULAMINU:    12


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym  www.sklep.almot.pl(dalej: Sklep) prowadzony jest przez: ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gniewkówcu (adres siedziby i adres do korespondencji: Gniewkówiec 3, 88-180 Złotniki Kujawskie); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318605; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy – KRS; NIP: 5562678193; REGON: 340526925; adres poczty elektronicznej: info@almot.com.pl.  (zwanym dalej: Sprzedawca).
2.    Dane teleadresowe przedsiębiorcy umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
1)    pod numerami telefonów: +48 692292476 (opłata standardowa – wg. cennika właściwego operatora),
2)    korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@almot.com.pl
3)    Adres do korespondencji: Gniewkówiec 3, 88-180 Złotniki Kujawskie
3.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (z wyjątkiem pkt. XIII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
4.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
5.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. 
6.    Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami IV punktu Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
7.    Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu.


II.    DEFINICJE

1.    KONSUMENT- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
2.    PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – Klient będący osobą fizyczną, która nabywa Towar od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3.    PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa towar od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4.    KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży lub korzysta z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sklep. Klientem jest konsument, przedsiębiorca na prawach konsumenta oraz przedsiębiorca. 
5.    SPRZEDAWCA – ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (dalej: SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA), który zawiera z Klientem Umowę Sprzedaży Towarów lub/i świadczy Usługi Elektroniczne na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.  
6.    PRZEDSIĘBIORCA- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
7.    SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  www.sklep.almot.pl
8.    UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ- umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
9.    KOSZYK– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.
10.    TOWAR– rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11.    REGULAMIN– niniejszy regulamin Sklepu.
12.    UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. 
13.    ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.
14.    CENA JEDNOSTKOWA TOWARU – cena ustalona za jednostkę określonego towaru, których ilość lub liczba są wyrażone w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach,
15.    REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
16.    FORMULARZ REJESTRACJI– formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
17.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w tym także bez zakładania Konta poprzez FORMULARZ REJESTRACJI, poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
18.    KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
19.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
20.    USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
21.    KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
22.    TRWAŁY NOŚNIK – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
23.    OUTLET – wyodrębnione miejsce w sklepie www.sklep.triumphpolska.pl, w którym, SPRZEDAWCA oferuje pełnowartościowe towary w obniżonych cenach.  
24.    NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach w Sklepie Internetowym.


III.    WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPRZEDAWCA

1.    Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a ponadto:
1)    Dostęp do poczty elektronicznej.
2)    Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
3)    Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
2.    Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
3.    Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
4.    KLIENT zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, w innym bowiem przypadku możliwe jest, że transakcja za pośrednictwem Sklepu nie będzie mogła być zrealizowana. 

IV.    ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
– adres e-mail
– hasło.
2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie e-maila i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

V.    ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1.    W celu złożenia Zamówienia:
1)    zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2)    wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, dokonać wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
3)    podać należy dane osobowe i dane do wysyłki następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
4)    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
5)    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
6)    kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem Zamówienia.
7)    po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” dokonać wyboru sposobu płatności za zamówienie. 
8)    opłacić zamówienie.

VI.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

1.    Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, w tym opisy Towarów, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.    Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich / PLN / i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności, o których Klient jest informowany przy opisie Towaru, a także dodatkowo w Zakładce „Ceny przesyłek” oraz na kolejnych etapach składania Zamówienia.
3.    Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone, chyba że strony transakcji dokonają innych indywidualnych ustaleń.
5.    W przypadku prowadzenia promocji w SKLEPIE, w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
6.    Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
7.    W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem, że terminy, o których mowa w ust. 5 i 6, nie mają zastosowania.
8.    Te same zasady stosujemy do reklamy towaru.
9.    Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

VII.    ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.    W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. Zamówienie może być złożone zarówno przez Klienta posiadającego Konto w sklepie internetowym, jak i przez Klienta nie posiadającego Konta.
2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego/jej otrzymanie, na trwałym nośniku, co powoduje związanie Klienta Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. 
3.    Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji, następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
4.    Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności przez Klienta. 
5.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
1)    udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
2)    przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3, a także poprzez,
3)    dołączanie do przesyłek lub przesłanie korespondencją e-mail (o ile nam go poddałeś) dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży.
6.    Treść Umowy Sprzedaży dokonanej poprzez Sklep jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy.
7.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
8.    W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
9.    W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.
10.    W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru i wyboru opcji „płatność przy odbiorze osobistym, o gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

VIII.    SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
2.    Płatność przy odbiorze osobistym przesyłki w siedzibie firmy: Gniewkówiec 3, 88-180 Złotniki Kujawskie.
3.    Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Jednoślad.pl przed dokonywaniem płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl/.
4.    Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
5.    Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.

IX.    KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
1)    Przesyłka pocztowa, w tym przesyłka pocztowa pobraniowa.
2)    Paczkomaty In Post przesyłka przedpłacona lub pobraniowa
3)    Przesyłka kurierska, w tym przesyłka kurierska pobraniowa.
4)    Odbiór osobisty w siedzibie firmy: Gniewkówiec 3, 88-180 Złotniki Kujawskie
1.    Koszty dostawy Towaru do Klienta ponosi Klient.
2.    Dostawa Towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze indywidualnych ustaleń możliwa wysyłki do innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3.    Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. 
4.    Towar dostarczany jest niezwłocznie po zawarciu umowy, w terminach oznaczonych przez Sprzedawcę znajdujących się na stronie Sklepu Jednoślad.pl, nie później jak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy, chyba że inny termin zostanie indywidualnie uzgodniony z Klientem. W razie przekroczenia powyższego terminu konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy. 
5.    Terminy powyższe należy liczyć w następujący sposób:
1)    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
2)    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


X.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.    Przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fizycznych/niezgodności towaru z umową. 
2.    Składając reklamację możesz skorzystać z formularza reklamacji jakie udostępniamy w zakładce zamówień w Panelu Klienta lub złożyć ją mailem na adres: czesci@triumphpolska.pl powinieneś wskazać w niej co najmniej:
1)    twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
2)    określenie przedmiotu reklamacji (wskazanie, dlaczego składasz reklamację i czego się domagasz) oraz reklamowanego towaru;
3)    przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
4)    określenie żądania: naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy,
5)    datę zawarcia umowy i dokument potwierdzający jej zawarcie, 
6)    numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty, jeśli chcesz odstąpić od umowy domagasz się zwrotu pieniędzy (pamiętaj o zasadach odstąpienia od umowy, nie zawsze możesz złożyć to żądanie od razu przy zgłoszeniu reklamacji);
7)    jeżeli składasz reklamację na piśmie – twój własnoręczny podpis.
3.    Jeżeli reklamacja ma braki, które uniemożliwiają nam jej rozpoznanie, zostaniesz poproszony o jej uzupełnienie w określonym terminie. Jeżeli nie uzupełnisz w terminie reklamacji, rozpoznamy ją w oparciu o dane jakimi będziemy dysponować. 
4.    Szczegółowe zasady postępowania reklamacyjnego opisaliśmy w Polityce Zwrotów i Reklamacji. 

XI.    POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII.    WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

1.    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto, Newsletter).
2.    Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@almot.com.pl lub też pisemnie na adres: ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gniewkówcu (adres siedziby i adres do korespondencji: Gniewkówiec 3, 88-180 Złotniki Kujawskie. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
3.    W wypadku Klientów będących jednocześnie konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Klient obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Sprzedawcę, Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

XIII.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.    Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących przedsiębiorcami.
2.    W wypadku przedsiębiorców mamy prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
3.    W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w systemie ratalnym Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
4.    Towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem (przedsiębiorcą) pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. 
5.    Szczegółowe zasady naszej odpowiedzialności uregulowane są w Regulamin zwrotów i reklamacji towarów zakupionych w sklepie internetowym www.sklep.almot.pl w zasad obowiązujących od 1.01.2023 r. w Zakładce Polityka Zwrotów i Reklamacji. 

XIV.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


1.    W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.
2.    Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków
1)    wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz
2)    kliknięciu pola „Zarejestruj mnie”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
3.    Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków:
1)    po wypełnieniu Formularza Zamówienia i
2)    kliknięciu pola „Zamawiam i Płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP, o ile Klient składając zamówienie żąda faktury VAT.
4.    Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
5.    Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Dodaj”.
6.    Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.


XV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3.    Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

XVI.    ZMIANY REGULAMINU:

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
2.    Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
3.    Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.